Antanavo koplyčia

Pradinis » Lankytinos vietos » Maldos namai » Antanavo koplyčia

Address

Marijampolės g., Antanavas, Kazlų Rūdos raj.

GPS

54.7012603, 23.3079769


Antanavo koplyčia – medinė katalikų koplyčia, stovinti Antanave, Kazlų Rūdos savivaldybėje, išlikusiame Antanavo dvaro parke. Priklauso Pilviškių Švč. Trejybės parapijai, vyksta pamaldos.

Koplyčia pastatyta XVIII a., dabar turi architektūros paminklo statusą (unikalaus šešiakampio plano su dviem zakristijomis), yra kultūros vertybių sąraše kaip originalus liaudies sakralinės architektūros paminklas.

Istorija

Priklausė dvarininkams Chrapovickiams (buvo savotiškas giminės panteonas) ir Šabunevičiams (paskutiniai koplyčios savininkai). XIX a. suremontuota, išpuošta nežinomų italų dailininkų tapyba.

Pokario metais atiduota gyventojų poreikiams (įrengti maldos namai). Iki 1962 m. kop­ly­čio­je vy­ko pa­mal­dos, vė­liau ji ati­duo­ta An­ta­na­vo spi­ri­to ga­myk­lai. 1963 m. paskutinį kartą buvo aukojamos šv. Mišios, nes rinktis neremontuojamose patalpose pasidarė pavojinga. Kop­ly­čia tapo ge­ro­kai ap­leis­ta ir avarinės būklės, vi­daus įran­gos be­veik ne­iš­li­ko, įgriuvo stogas. Apie 40 metų koplyčia stovėjo lyg niekam nereikalinga. Antanavo spirito gamykla savo balanse buvusią koplyčią nurašė kaip nusidėvėjusį daiktą.

Koplyčia 2010 m. buvo suremontuota. Visos koplyčios restauravimas atsiėjo beveik 2 mln. litų.

Vykdant restauraciją ilgą laiką buvo tuščias koplyčios altorius, nuo kurio dar sovietmečiu prapuolė paveikslas, vaizdavęs madoną su kūdikiu. Todėl Antanavo bendruomenė kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą, prašydama padėti surasti šį kūrinį. Paveikslo paieškos prasidėjo nuo vienos didžiausių šalies istorinio kultūros paveldo saugyklų – Lietuvos nacionalinio muziejaus. Šį kelią nurodė antanaviškių išsaugotas paveikslo perdavimo – priėmimo aktas. Pasirodo, sovietmečiu paveikslas buvo atsidūręs Ateizmo muziejuje. Jį likvidavus, visi eksponatai pagal perdavimo – priėmimo aktus pateko į Nacionalinį muziejų. Taip Nacionalinio muziejaus fonduose ir buvo surastas koplyčios altorių puošęs kūrinys. Jis iš karto buvo perduotas restauratoriams.

Architektūra

Koplyčią supa sutvarkytas lygaus reljefo parkas su alėjų ir takų tinklu, tvenkiniais. Koplyčios architektūra atspindi liaudiškos sakralinės statybos tradicijas. Kop­ly­čios iš­orė liau­diš­kai pa­pras­ta. Statinio pla­nas še­šia­kam­pis, jo sker­smuo apie 10 m. Pa­grin­di­nį tū­rį den­gia aukš­tas pi­ra­mi­dės formų malks­nų sto­gas. Jį vainikuoja iškilęs še­šia­kam­pis bokš­te­lis su svo­gū­no for­mos ku­po­lu ir kaltiniu kry­žiu­mi. Sie­nas juosia pro­fi­liuo­ti karnizai. Kop­ly­čios in­ter­je­ras erd­vus ir švie­sus. Še­šia­kam­pė pa­tal­pa deng­ta ly­gio­mis lu­bo­mis. Grin­dy­se len­tų raš­tas kar­to­ja pla­no for­mą. Po kop­ly­čia yra pus­rū­sis. Jo šiau­rės ry­tų pu­sė­je iš­mū­ry­ta dva­ro sa­vi­nin­kų lai­do­ji­mo krip­ta.Booking.com

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *