fbpx

WWW.KAPAMATYTI.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šis dokumentas yra sutartis tarp tinklalapio kapamatyti.lt, kurį tvarko Rasa Miliuvienė, IV pažymos Nr. 78144, registracijos adresas Gavaltuvos k., Marijampolės sav., el. paštas kpamatyti@gmail.com, (toliau – kapamatyti.lt) ir jūsų (toliau – klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine.

 Naudodamiesi svetaine jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis, sutinkate su taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Dalis svetainėje teikiamų paslaugų yra teikiamos klientui už atlygį. Mokamos paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos svetainėje.

Klientas sutinka, kad jis pats, o ne kapamatyti.lt, yra atsakingas už visą turinį, kurį įkelia naudodamasis svetaine.

Klientas sutinka su tuo, jog kapamatyti.lt nekontroliuoja kitų svetainės naudotojų turinio, kurį klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis svetaine ar paslaugomis, todėl kapamatyti.lt nebus atsakingas dėl tokio turinio tikslumo ar kokybės.

Klientas sutinka su tuo, kad kapamatyti.lt turi teisę tikrinti kliento gaunamą ir perduodamą turinį, o aptikus netinkamą turinį – jį šalinti.

kapamatyti.lt  nedalyvauja su skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp klientų.

Pagrindinės svetainės kapamatyti.lt funkcijos prieinamos be registracijos.

Užsiregistravus klientui tampa prieinamos papildomos svetainės funkcijos.

Klientas įsipareigoja pateikti teisingą registracijos informaciją ir, jei reikia, ją reguliariai atnaujinti.

Kiekvienam klientui leidžiama sukurti vieną paskyrą.

Klientas turi teisę keisti pateiktus duomenis.

Kapamatyti.lt turi teisę atmesti kliento registraciją be įspėjimo.

Jei registracija nebaigta, kapamatyti.lt turi teisę ištrinti paskyrą po 30 dienų.

Klientas įsipareigoja:

  • naudodamasis svetaine nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių;
  • nenaudoti svetainės neteisėtiems veiksmams vykdyti arba sukčiavimui;
  • pateikti teisingą informaciją apie paslaugas;
  • atsiskaityti su kapamatyti.lt už teikiamas mokamas  paslaugas. kapamatyti.lt  turi teisę bet kada nepranešęs klientui keisti svetainę, teikiamas paslaugas, bet kokį svetainės turinį ir informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia klientas.

kapamatyti.lt turi teisę bet kada apriboti kliento galimybę dėti skelbimus ir/ar kitą turinį, bei savo nuožiūra pašalinti iš svetainės skelbimus ar bet kokį kitą turinį.

kapamatyti.lt turi teisę bet kada pakeisti ar pertvarkyti skelbimus ar perkelti juos į kitas temines sritis.

kapamatyti.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti kliento veiksmus svetainėje.

kapamatyti.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti kliento paskyrą.

Šalys susitaria, kad kapamatyti.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti svetainės veiklą.

Mokamos paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.

 Klientas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai klientas sumoka kapamatyti.lt už mokamas paslaugas. Kapamatyti.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

kapamatyti.lt užtikrina klientų teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad kapamatyti.lt nebus atsakingas už svetainėje esančios informacijos neteisėtumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats kapamatyti.lt) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes.

Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad kapamatyti.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė ar pareiga kompensuoti bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl to, kad klientas naudojosi svetaine ar paslaugomis.

Klientas sutinka su tuo, jog kapamatyti.lt nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų kaltės klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas. Klientui negalint naudotis mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas paslaugas klientui nėra grąžinamas.